Wraz ze współpracującymi radcami prawnymi, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przygotowaliśmy ofertę świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z kryzysem i szczególnymi regulacjami na czas epidemii. We wszelkich sprawach związanych z oferowaną pomocą prawną proszę kontaktować się z koordynatorem zespołu – radcą prawnym Rafałem Lenczewskim, tel. +48 694 102 005, e-mail: rafal.lenczewski@kancelariakml.pl

(...)

Czytaj więcej →

Informacja dotycząca umów kredytowych (indeksowanych, waloryzowanych i denominowanych) do waluty frank szwajcarski (CHF) w świetle aktualnej sytuacji prawnej

Klauzule niedozwolone

Punktem wyjścia w sporach pomiędzy konsumentami-kredytobiorcami a bankami jest analiza umowy pod kątem postanowień abuzywnych, to jest takich, które łącznie spełniają przede wszystkim następujące przesłanki:

nie powstały w wyniku negocjacji pomiędzy stronami, tj. zostały narzucone jednej stronie przez drugą poprzez zasto (...)

Czytaj więcej →

W orzecznictwie ugruntowana jest wykładnia, że wydatki poniesione przez poszkodowanego na uzyskanie pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu są kosztami poniesionymi w następstwie zdarzenia szkodzącego, które nie powstałyby bez tego zdarzenia. Prowadzą one do powypadkowego zmniejszenia majątku poszkodowanego, czyli straty w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. Tym samym wydatki te podlegają pokryciu z polisy OC sprawcy wypadku Powstaje jednak problem, czy i za jaki okres przysługuje odszkodowanie obejmujące koszty wynajmu samochodu zastępczego, jeżeli uszkodzony pojazd nie nadaje się do naprawy?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 76/13 (publ. Biul.SN 2013/11/13-14) zaj (...)

Czytaj więcej →

Jakkolwiek obecna ustawa Prawo budowlane obowiązuje od 01.01.1995 r., to nadal toczą się sprawy samowoli budowlanych dokonanych w okresie wcześniejszym. Do postępowań w tych sprawach nadal stosuje się przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.), zgodnie z którym „Obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń, gdy terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu (...)

Czytaj więcej →

Zgodnie z art. 98a ust. 1  ustawy o gospodarce nieruchomościami „Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.”

Zarazem ten sam przepis przewiduje, iż ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. W praktyce powstał problem w jaki sposób ustalić, że termin 3 lat został zachowany. Uchwała 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (...)

Czytaj więcej →