← Cofnij

Odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego

W orzecznictwie ugruntowana jest wykładnia, że wydatki poniesione przez poszkodowanego na uzyskanie pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu są kosztami poniesionymi w następstwie zdarzenia szkodzącego, które nie powstałyby bez tego zdarzenia. Prowadzą one do powypadkowego zmniejszenia majątku poszkodowanego, czyli straty w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. Tym samym wydatki te podlegają pokryciu z polisy OC sprawcy wypadku
Powstaje jednak problem, czy i za jaki okres przysługuje odszkodowanie obejmujące koszty wynajmu samochodu zastępczego, jeżeli uszkodzony pojazd nie nadaje się do naprawy?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 76/13 (publ. Biul.SN 2013/11/13-14) zajął następujące stanowisko:
„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).”