← Cofnij

Legalizacja samowoli budowlanej

Jakkolwiek obecna ustawa Prawo budowlane obowiązuje od 01.01.1995 r., to nadal toczą się sprawy samowoli budowlanych dokonanych w okresie wcześniejszym. Do postępowań w tych sprawach nadal stosuje się przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.), zgodnie z którym „Obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń, gdy terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę.”

Uwzględniając wieloletni upływ czasu należy przyjąć, że przeznaczenie planistyczne konkretnej nieruchomości mogło się zmieniać, w międzyczasie następowała utrata mocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym z 1984 r., wreszcie część terenów pozbawiona jest w ogóle planów miejscowych. Powstało w związku z tym zagadnienie czy przepisy o planowaniu przestrzennym w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1 Praw budowlanego z 1974 r. to przepisy obowiązujące w dacie budowy, czy też w chwili orzekania o samowoli budowlanej przez organ administracji w pierwszej instancji?

Uchwała 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z z dnia 25 listopada 2013 r., sygn. akt I OPS 6/13 kwestię tę rozstrzyga następująco:

„Przepisami o planowaniu przestrzennym, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) są przepisy obowiązujące w dacie orzekania przez organy administracji, z tym że w postępowaniu w przedmiocie nakazania przymusowej rozbiórki, należy uwzględnić także przeznaczenie terenu, na którym powstał obiekt budowlany, od daty jego budowy.”