Zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.): „Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.” Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1). Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie (art. 22 ust. 1), zaś „Do podjęcia przez zarząd czynnośc (...)

Czytaj więcej →

Czytaj więcej →

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 września 2002 r.

 

w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Na podstawie art. 223 ust. 2 i art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzeni (...)

Czytaj więcej →

Materiał przygotowany w formacie *.PDF do pobrania TUTAJ. Aby poprawnie odczytać załączony plik należy pobrać program Acrobat Reader. (...)

Czytaj więcej →

W orzecznictwie ugruntowana jest wykładnia, że wydatki poniesione przez poszkodowanego na uzyskanie pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu są kosztami poniesionymi w następstwie zdarzenia szkodzącego, które nie powstałyby bez tego zdarzenia. Prowadzą one do powypadkowego zmniejszenia majątku poszkodowanego, czyli straty w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. Tym samym wydatki te podlegają pokryciu z polisy OC sprawcy wypadku Powstaje jednak problem, czy i za jaki okres przysługuje odszkodowanie obejmujące koszty wynajmu samochodu zastępczego, jeżeli uszkodzony pojazd nie nadaje się do naprawy?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 76/13 (publ. Biul.SN (...)

Czytaj więcej →